ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563


ระบบฝึกอบรม
ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 2) new

ประกาศเลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  new

ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 new

ประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19  new

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติในการรายงานตัวของ นดร. ที่กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
 new

งานวิจัย ทักษะทางสังคม คุณธรรม และจริยธรรมที่จำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคนประจำเรือ 2563 new

งานวิจัย การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางน้ำเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย
กรณีศึกษา การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เสือชูชีพเพื่อความปลอดภัยทางน้ำ
 new

การศึกษาการพัฒนา/แก้ปัญหากองเรือพาณิชย์ไทยที่เดินเรือระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในเวทีพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ new

งานวิชาการ การพัฒนาระบบบริหารการควบคุมการจราจรทางน้้า (Management for Vessel Traffic Service)กรณีศึกษาเขตท่าเรือศรีราชา new

งานวิชาการ การพัฒนาแผนตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลในเขตท่าเรือศรีราชา (Maritime Emergency Response Plan in Sriracha Port Limit)
กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุเรือภัทรมารีน 6 จมลงในเขตท่าเรือศรีราชา
 new

งานวิชาการ แผนการบริหารกองเรือตรวจการณ์ทางทะเลกรมเจ้าท่า กรณีศึกษา การวางแผนบริหารกองเรือตรวจการณ์ทางทะเล
เพื่อการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ทางทะเล
 new

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 new

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศการดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 5890 3883)

แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

"วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019" โดย...กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน  

"ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี" นักเดินเรืออาชีพ (ขอขอบคุณ: Dek-D.com)  

"ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี" ผลิตนักเดินเรือรองรับตลาดโลก (ขอขอบคุณ: VoiceTV)  

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี...เส้นทางสู่อาชีพ "กัปตันเรือ" (ขอขอบคุณ: ข่าวการศึกษา SpringNews)  

อัตลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี" 

เอกลักษณ์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของชาติ" 


เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี